CONVOCATOR

Presedintele Consiliului de Administratie al ROMAQUA GROUP S.A. Borsec, inmatriculata sub nr. J19/297/2008, CIF RO402911, convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, la data de 09.05.2023, ora 10.00, in regim de videoconferinta organizata la sediul principal si la toate sediile sucursalelor companiei, cu urmatoarea

 

ORDINE DE ZI:

  1. Aprobarea raportului Consiliului de Administratie si al board-ului director pentru exercitiul financiar 2022;
  2. Aprobarea raportul de audit al auditorului extern statutar pentru exercitiul financiar 2022;
  3. Aprobarea situatiilor financiare cuprinse in Raportarea Financiara pentru exercitiul financiar 2022;
  4. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2022,
  5. Aprobarea BVC-ului pentru anul 2023;
  6. Aprobarea repartizarii profitului si stabilirea dividendului per actiune;
  7. Numirea auditorului financiar extern pentru o perioada de trei ani;
  8. Imputernicirea Consiliului de Administratie sa dobandeasca imobile, instalatii, utilaje, echipamente si, in general, bunuri destinate a servi in mod durabil exploatarii societatii, de o valoare ce depaseste jumatate din capitalul social, pe durata de un an de la data aprobarii;
  9. Imputernicirea Consiliului de Administratie de a negocia, de a contracta credite si de a constitui garantii, cu bancile comerciale si societatile de leasing, pe durata de un an de la data aprobarii.
  10. Diverse.

 

In caz de neintrunire a cvorumului cerut de lege si actul constitutiv, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor se va tine in data de 10.05.2023, la ora 09.00, in regim de videoconferinta organizata la sediul principal si la toate sediile sucursalelor companiei, cu aceeasi ordine de zi.

Pot participa la AGOA actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor al ROMAQUA GROUP SA la data de referinta 09.04.2023.

Actionarii pot participa si vota in AGOA si prin reprezentare, in baza unei imputerniciri acordate pentru respectiva adunare generala, situatie in care procurile vor fi depuse in original cu 48 de ore inainte de adunare si vor fi retinute la societate.