Hotararea AGOA 08.08.2017

HOTARAREA

ADUNARII GENERALE ORDINARE

A ACTIONARILOR ROMAQUA GROUP SA

Din data de 08.08.2017

Nr. 03/08.08.2017

 

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor ROMAQUA GROUP SA, societate de drept roman, cu sediul social in Or. Borsec, str. Carpati nr. 46, jud. Harghita, inregistrata la Registrul Comertului Harghita cu nr. J19/297/2008, CIF RO402911, convocata potrivit Convocatorului publicat in Monitorul Oficial din Romania, Partea a IV-a, nr. 2274/30.06.2017 si in ziarul Romania Libera din data de 30.06.2017, s-a intrunit in mod valabil la data de 08.08.2017, la ora 12.00 AM la sediul societatii din Bucuresti, Bulevardul Bucurestii Noi nr. 52, sector 1, la prima convocare, in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 si ale Actului Constitutiv al Societatii, modificat si actualizat, in prezenta actionarilor care reprezinta 91,60% din total actiuni.

Dupa ce lucrarile sedintei au fost declarate deschise, iar secretarul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor a fost ales, s-a prezentat si s-a aprobat ordinea de zi a adunarii, potrivit prevederilor din convocator, fiecare punct al ordinei de zi fiind supus dezbaterilor si aprobarii.

In urma exprimarii voturilor, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a adoptat, cu unanimitate de voturi, urmatoarele hotarari:

 

  1. Se aproba raportul consolidat al Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2016.
  2. Se aproba raportul de audit consolidat al auditorului extern statutar pentru exercitiul financiar 2016.
  3. Se aproba situatiile financiare anuale consolidate pentru exercitiul financiar 2016.
  4. Se aproba modificarea destinatiei sumei de 20.790,3 lei din dividende aferente anului 2016 in alte rezerve pentru dezvoltare.
  5. Se aproba alegerea unui nou membru al Consiliului de Administratie al ROMAQUA GROUP SA 

 

PRESEDINTELE

ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

Octavian Cretu

 

 

 

SECRETARUL

ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

Mirela Popovici