HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR ROMAQUA GROUP SA Din data de 10.08.2021 Nr. 02/10.08.2021

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor ROMAQUA GROUP SA, societate de drept roman, cu sediul social in Or. Borsec, str. Carpati nr. 46, jud. Harghita, inregistrata la Registrul Comertului Harghita cu nr. J19/297/2008, CIF RO402911, convocata potrivit Convocatorului publicat in Monitorul Oficial din Romania, Partea a IV-a, nr. 2678/01.07.2021, in ziarul Romania Libera din data de 30.06.2021 si pe pagina proprie de internet s-a intrunit in mod valabil la data de 10.08.2021, la ora 11.00 AM in regim de videoconferinta organizata la toate sediile companiei, la prima convocare, in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 si ale Actului Constitutiv al Societatii, modificat si actualizat, in prezenta actionarilor care reprezinta 91,93 % din total actiuni.

Dupa ce lucrarile sedintei au fost declarate deschise, iar secretarul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor a fost ales, s-a prezentat si s-a aprobat ordinea de zi a adunarii, potrivit prevederilor din convocator, fiecare punct al ordinei de zi fiind supus dezbaterilor si aprobarii.

In urma exprimarii voturilor, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a adoptat, cu unanimitate de voturi, urmatoarele hotarari:

 

  1. Se aproba raportul consolidat al Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2020.
  2. Se aproba raportul de audit consolidat al auditorului extern statutar pentru exercitiul financiar 2020.
  3. Se aproba situatiile financiare anuale consolidate pentru exercitiul financiar 2020.

 

AGOA ROMAQUA GROUP SA imputerniceste pe dl. Lupsa Constantin Emilian, consilier juridic la Romaqua Group SA, pentru inregistrarea acestor hotarari la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Harghita.