HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR ROMAQUA GROUP SA Din data de 10.05.2022

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor ROMAQUA GROUP SA, societate de drept roman, cu sediul social in Or. Borsec, str. Carpati nr. 46, jud. Harghita, inregistrata la Registrul Comertului Harghita cu nr. J19/297/2008, CIF RO402911, convocata potrivit Convocatorului publicat in Monitorul Oficial din Romania, Partea a IV-a, nr. 1304/30.03.2022, in ziarul Romania Libera din data de 30.03.2022 si pe pagina proprie de internet, s-a intrunit in mod valabil la data de 10.05.2022, la ora 10.00 AM in regim de videoconferinta organizata la toate sediile companiei, la prima convocare, in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 si ale Actului Constitutiv al Societatii, modificat si actualizat, in prezenta actionarilor care reprezinta 91,93 % din total actiuni.

Dupa ce lucrarile sedintei au fost declarate deschise, iar secretarul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor a fost ales, s-a prezentat si s-a aprobat ordinea de zi a adunarii, potrivit prevederilor din convocator, fiecare punct al ordinei de zi fiind supus dezbaterilor si aprobarii.

In urma exprimarii voturilor, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a adoptat, cu unanimitate de voturi, urmatoarele hotarari:

  1. Se aproba raportul Consiliului de Administratie si al board-ului director pentru exercitiul financiar 2021.
  2. Se aproba raportul de audit al auditorului extern statutar pentru exercitiul financiar 2021.
  3. Se aproba situatiile financiare cuprinse in Raportarea Financiara pentru exercitiul financiar 2021.
  4. Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2021.
  5. Se aproba BVC-ul pentru anul 2022.
  6. Se aproba repatizarea profitului si stabilirea si acordarea dividendului brut la valoarea de 0,19 lei/actiune.
  7. Se aproba imputernicirea Consiliului de Administratie sa dobandeasca imobile, instalatii, utilaje, echipamente si, in general, bunuri destinate a servi in mod durabil exploatarii societatii, de o valoare ce depaseste jumatate din capitalul social, pe durata de un an de la data aprobarii.
  8. Se aproba imputernicirea Consiliului de Administratie de a negocia, de a contracta credite si de a constitui garantii, cu bancile comerciale si societatile de leasing, pe durata de un an de la data aprobarii.