HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR ROMAQUA GROUP SA
Din data de 09.12.2019 Nr. 3 / 09.12.2019

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor ROMAQUA GROUP SA, societate de drept roman, cu sediul social in Or. Borsec, str. Carpati nr. 46, jud. Harghita, inregistrata la Registrul Comertului Harghita cu nr. J19/297/2008, CIF RO402911, convocata potrivit Convocatorului publicat in Monitorul Oficial din Romania, Partea a IV-a, nr. 4665 / 07.11.2019, in ziarul Romania Libera din data de 07.11.2019 si pe pagina proprie de internet, s-a intrunit in mod valabil la data de 09.12.2019, la ora 09.00 AM la sediul societatii din Bucuresti, Bulevardul Bucurestii Noi nr. 52, sector 1, la prima convocare, in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 si ale Actului Constitutiv al Societatii, modificat si actualizat, in prezenta actionarilor care reprezinta 91,77% din total actiuni.

Dupa ce lucrarile sedintei au fost declarate deschise, iar secretarul Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor a fost ales, s-a prezentat si s-a aprobat ordinea de zi a adunarii, potrivit prevederilor din convocator, cele trei puncte ale ordinei de zi fiind supuse dezbaterilor.

In urma exprimarii voturilor, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor a adoptat, cu unanimitate de voturi, urmatoarele hotarari:

  1. Aprobarea desfiintarii Sucursalei COMCHIM Ploiesti, inmatriculata cu nr. J29/879/1995, cu sediul in Ploiesti, Strada Depozitelor nr. 4, judetul Prahova.
  2. Aprobarea revocarii dlui. Gabriel Becheru din calitatea de auditor intern al Romaqua Group SA.
  3. Aprobarea actualizarii Structurii Actionariatului ROMAQUA GROUP SA in conformitate cu inregistrarile din Registrul Actionarilor, respectiv modificarea art.7.2 din Actul constitutiv, dupa cum urmeaza :

           7.2 Participarea acţionarilor la capitalul social al ROMAQUA Group SA, precum

şi la beneficii şi pierderi este urmatoarea:

 

Nume/Denumire acționar Nr. Acțiuni Procent (%) Aport in natura /lei Aport in numerar lei
CREŢU-HU DIFEI-SOFIA 141.916.000 60,8650 14.159.191,14 32.410,58
PALFI NICOLAE 71.967.295 30,8653 7.180.279,02 16.435,75
– Actionari  lista 19.281.935   8,2697 1.923.802,89 4.403,62
TOTAL  233.165.230 100 23.263.273,05 53.249,95

 

din care 23.263.273,05  RON în natură şi 53.249,95 RON  în numerar.