Convocator

Presedintele Consiliului de Administratie al ROMAQUA GROUP S.A. Borsec, inmatriculata sub nr. J 19/297/2008, CIF RO402911, convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor care va avea loc la sediul din Bucuresti, Bld. Bucurestii Noi 52, sector 1 pe data de 08.08.2017, ora 12.00 cu urmatoarea

 

ORDINE DE ZI:

  1. Aprobarea raportului consolidat al Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2016;
  2. Aprobarea raportului de audit consolidat al auditorului extern pentru exercitiul financiar 2016;
  3. Aprobarea situatiilor financiare anuale consolidate pentru exercitiul financiar 2016.
  4. Aprobarea modificarii destinatiei sumei de 20.790,3 lei, din dividende aferente anului 2016 in alte rezerve pentru dezvoltare.
  5. Incetarea contractului de administrator al unui membru al Consiliului de Administratie, ca urmare a acordului partilor;
  6. Alegerea unui nou membru al Consiliului de Administratie;
  7. Diverse.

 

In caz de neintrunire a cvorumului cerut de lege si actul constitutiv, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor se va tine in data de 09.08.2017, la ora 09.00, la sediul din Bucuresti, Bld. Bucurestii Noi 52, sector 1, cu aceeasi ordine de zi.

Pot participa la AGOA actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor al ROMAQUA GROUP SA la

data de referinta 01.07.2017.

Actionarii pot participa si vota in AGOA si prin reprezentare, in baza unei imputerniciri acordate pentru respectiva adunare generala, situatie in care procurile vor fi depuse in original cu 48 de ore inainte de adunare si vor fi retinute la societate.