CONVOCATOR

In vederea respectarii masurilor de protectie in contextul pandemiei de coronavirus, Presedintele Consiliului de Administratie al ROMAQUA GROUP S.A. Borsec, inmatriculata sub nr. J 19/297/2008, CIF RO402911, convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, la data de 10.08.2021, ora 11.00, in regim de videoconferinta organizata la toate sediile companiei, cu urmatoarea

ORDINE DE ZI:

  1. Aprobarea raportului consolidat al Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2020;
  2. Aprobarea raportului de audit consolidat al auditorului extern pentru exercitiul financiar 2020;
  3. Aprobarea situatiilor financiare anuale consolidate pentru exercitiul financiar 2020.
  4. Diverse.

In caz de neintrunire a cvorumului cerut de lege si actul constitutiv, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor se va tine in data de 11.08.2021, la ora 09.00, in regim de videoconferinta organizata la toate sediile companiei, cu aceeasi ordine de zi.

Pot participa la AGOA actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor al ROMAQUA GROUP SA la data de referinta 10.07.2021.

Actionarii pot participa si vota in AGOA si prin reprezentare, in baza unei imputerniciri acordate pentru respectiva adunare generala, situatie in care procurile vor fi depuse in original cu 48 de ore inainte de adunare si vor fi retinute la societate.