Convocator 14.08.2018

Presedintele Consiliului de Administratie al ROMAQUA GROUP S.A. Borsec, inmatriculata sub nr. J 19/297/2008, CIF RO402911, convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor care va avea loc la sediul din Bucuresti, Bld. Bucurestii Noi 52, sector 1, la data de 14.08.2018, ora 11.00 cu urmatoarea

 

ORDINE DE ZI:

  1. Aprobarea raportului consolidat al Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2017;
  2. Aprobarea raportului de audit consolidat al auditorului extern pentru exercitiul financiar 2017;
  3. Aprobarea situatiilor financiare anuale consolidate pentru exercitiul financiar 2017.
  4. Diverse.

 

In caz de neintrunire a cvorumului cerut de lege si actul constitutiv, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor se va tine in data de 15.08.2018, la ora 09.00, la sediul din Bucuresti, Bld. Bucurestii Noi 52, sector 1, cu aceeasi ordine de zi.

Pot participa la AGOA actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor al ROMAQUA GROUP SA la data de referinta 15.07.2018.

Actionarii pot participa si vota in AGOA si prin reprezentare, in baza unei imputerniciri acordate pentru respectiva adunare generala, situatie in care procurile vor fi depuse in original cu 48 de ore inainte de adunare si vor fi retinute la societate.