CONVOCATOR

Presedintele Consiliului de Administratie al ROMAQUA GROUP S.A. cu sediul in Borsec, strada Carpati nr. 46, judetul Harghita, inmatriculata sub nr. J 19/297/2008, CIF RO402911, convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, la data de 08.08.2023, ora 10.00, in regim de videoconferinta organizata la sediul principal si la toate sediile sucursalelor companiei, cu urmatoarea

 

ORDINE DE ZI:

  1. Aprobarea raportului consolidat al Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2022;
  2. Aprobarea raportului de audit consolidat al auditorului extern pentru exercitiul financiar 2022;
  3. Aprobarea situatiilor financiare anuale consolidate pentru exercitiul financiar 2022.
  4. Aprobarea declaratiei nefinanciare consolidate pentru exercitiul financiar 2022.
  5. Diverse.

In caz de neintrunire a cvorumului cerut de lege si actul constitutiv, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor se va tine in data de 09.08.2023, la ora 10.00, in regim de videoconferinta organizata la sediul principal si la toate sediile sucursalelor companiei, cu aceeasi ordine de zi.

Pot participa la AGOA actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor al ROMAQUA GROUP SA la data de referinta 08.07.2023.

Actionarii pot participa si vota in AGOA si prin reprezentare, in baza unei imputerniciri acordate pentru respectiva adunare generala, situatie in care procurile vor fi depuse in original cu 48 de ore inainte de adunare si vor fi retinute la societate.