HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR ROMAQUA GROUP SA Din data de 13.08.2019 Nr. 02/13.08.2019

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor ROMAQUA GROUP SA, societate de drept roman, cu sediul social in Or. Borsec, str. Carpati nr. 46, jud. Harghita, inregistrata la Registrul Comertului Harghita cu nr. J19/297/2008, CIF RO402911, convocata potrivit Convocatorului publicat in Monitorul Oficial din Romania, Partea a IV-a, nr. 2717/03.07.2019, in ziarul Romania Libera din data de 03.07.2019 si pe pagina proprie de internet s-a intrunit in mod valabil la data de 13.08.2019, la ora 11.00 AM la sediul societatii din Borsec, strada Carpati nr. 46, judetul Harghita, la prima convocare, in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 si ale Actului Constitutiv al Societatii, modificat si actualizat, in prezenta actionarilor care reprezinta 91,82% din total actiuni.

Dupa ce lucrarile sedintei au fost declarate deschise, iar secretarul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor a fost ales, s-a prezentat si s-a aprobat ordinea de zi a adunarii, potrivit prevederilor din convocator, fiecare punct al ordinei de zi fiind supus dezbaterilor si aprobarii.

In urma exprimarii voturilor, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a adoptat, cu unanimitate de voturi, urmatoarele hotarari:

 

  1. Se aproba raportul consolidat al Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2018.
  2. Se aproba raportul de audit consolidat al auditorului extern statutar pentru exercitiul financiar 2018.
  3. Se aproba situatiile financiare anuale consolidate pentru exercitiul financiar 2018.